Spracovanie údajov

Okrem dodávky a prevádzky systému ponúkame aj základné alebo pokročilé spracovanie nameraných údajov a ich interpretáciu, ako aj návrh a implementáciu projektov, ktorých je sčítanie súčasťou (najmä v oblasti ochrany prírody a rozvoja nemotorovej dopravy). Môže ísť napríklad (ale nielen) o:

- návrh a využívanie priamych a nepriamych metód monitoringu návštevnosti či premávky;
– prieskumy návštevnosti;
– manažment dát a modelovanie návštevnosti alebo premávky;
– simulácie  návštevnosti alebo premávky pre účely plánovania;
– riešenie konfliktov, behaviorálne štúdie;
– manažment pohybu návštevníkov, orientačné systémy;
– environmentálna a spoločenská únosnosť prostredia;
– politika a metódy manažmentu návštevnosti a nemotorovej dopravy v rekreačných  a chránených územiach;
– ekonomické a spoločenské dopady rekreácie a turizmus;
– ďalšie oblasti, týkajpce sa pohybu návštevníkov alebo nemotorovej dopravy v určitom území.

Histogram návštevnosti cyklotrasy Poprad – Svit

Pre ilustráciu uvádzame konkrétne príklady oblastí a projektov, v ktorých má náš tím skúsenosti:
– definovanie cieľov monitoringu a stanovenie objektu pre monitoring (počet návštevníkov/užívateľov, záťaž, hustota, aktivity);
– priame metódy (rozhovory, pozorovania, sčítacie zariadenia, samoregistrácia) a nepriame metódy (mapovanie stôp resp. následkov);
– kvantifikácia a časopriestorová distribúcia návštevnosti a iné kvalitatívne parametre návštevnosti, napr. dôvod návštevy, kategórie návštevníkov, efekty vysokého počtu návštevníkov v územiach a na trasách pod.;
– najdôležitejšie faktory vo výskume návštevnosti (profil návštevníka, aktivity, distribúcia v priestore, trvanie návštevy, výdavky, spokojnosť a motívy, distribúcia v čase a špeciálne otázky)
- únosná kapacita chránených území – ovplyvnenie človekom vyvolaných zmien (množstvo, typ, čas a miesto), schopnosť odolnosti a obnovy prostredia (aký veľký vplyv je prijateľný v území), vzťah (korelácia) medzi tlakom na rozvoj územia a využívaním športového vybavenia, model primárnych faktorov, ktoré ovplyvňujú veľkosť tlaku zo športového využívania (intenzita a veľkosť tlaku) s následným limitovaním využívania (koľko veľa je už veľa?, nielen ekologická ale aj sociálna únosnosť)

– identifikácia a riešenie konfliktov medzi rekreačným využívaním a ochranou prírody v chránených územiach, ako aj konfliktov medzi rôznymi skupinami návštevníkov (cyklisti, peší turisti, horolezci, lyžiari, psíčkari, jazdci na koňoch a pod.);
– následný manažment návštevníkov a marketing, praktické opatrenia v manažmente návštevnosti chráneného územia (limitovanie počtu návštevníkov, zavedenie vstupného, uzatvorenie oblasti, obmedzenie časového prístupu, …)
– dôvody pre návštevu chráneného územia a sledovanie výdavkov návštevníkov resp. ich postoje k rôznym oblastiam a alternatívam územia – socio-ekonomické štúdie.