Eco-visio

Eco-visio je de facto internetová stránka, presnejše “cloudová” internetová platforma, slúžiaca na zber, zobrazenie, spracovanie, archiváciu a prezentáciu nameraných údajov.

Funkcie programu Eco-visio sú: 

Zber údajov
Eco-visio získava namerané údaje zo sčítača buď prostredníctvom GSM prenosu (každú noc) alebo nahratím z počítača s programom Eco-link, do ktorého boli namerané údaje stiahnuté zo sčítača ručne.

Základné zobrazenie údajov
Eco-visio umožňuje zobrazovať namerané údaje v niekoľkých typoch grafov (krivky, histogramy, koláčové grafy) alebo v tabuľkovej forme. Môže ich zobrazovať za zvolené časové obdobie vo frekvencií dní alebo hodín.

Základné spracovanie údajov
Eco-visio umožňuje základné spracovanie nameraných údajov,  napr. filtrovanie údajov, ich opravy na základe koeficientov, spájanie údajov z viacerých sčítačov a i.

Základná prezentácia údajov
Eco-visio umožňuje tlač grafov a tabuliek na papier, vytváranie rôznych preddefinovaných správ vo formáte PDF alebo DOC.

Archivácia údajov
Všetky namerané údaje zo všetkých sčítačov sú v Eco-visio archivované a je veľmi komplikované ich zmazať alebo zmeniť.

Export dát
Namerané a/alebo spracované údaje je možné expertovať do bežných formátov XLS (MS Excel) a CSV (textový formát) a použiť ich na ďalšie spracovanie, prezentáciu alebo nezávislú archiváciu.