Služby

S dodávkou a používaním sčítačov chodcov a cyklistov súvisí široké spektrum služieb, ktoré sú buď súčasťou dodávky sčítačov (napríklad základné konzultácie, posúdenie výberu lokality sčítania, inštalácia sčítača a jeho oživenie a i.) alebo je možné si ich u našej organizácie výhodne objednať. 

 

Postup pri dodávke a používaní sčítačov môže byť zhruba nasledovný (môže sa meniť):

1. rozhodnutie odberateľa o potrebe sčítovanie chodcov a/alebo cyklistov;
2. určenie, resp. upresnenie účelu a cieľov sčítania (aké informácie potrebujeme získať a načo?); 
3. návrh parametrov sčítania (kde a kto sa bude sčítavať? na koľkých miestach? permanetne, dočasne alebo opakovane? aké presné údaje potrebujeme získať? koľko na to máme peňazí?);
4. určenie typu sčítačov (ZELT? PYRO? Eco-MULTI? Iný?), ich počtu a lokalizácie; upresnenie technických a metodických súvislostí s našim združením (čo je a čo nie je reálne?  je to efektívne? treba nákup alebo stačí prenájom sčítača? a pod.);
5. objednávka, dodávka a inštalácia sčítačov, zaškolenie obsluhujúceho personálu.
6. prevádzka a priebežná údržba sčítačov, priebežný zber údajov;
7a. v prípade trvalého sčítania: priebežné  vyhodnocovanie  údajov a získavanie požadovaných informácií, návrhovanie vyplývajúcich opatrení a ich implementácia,  priebežné hodnotenie dosiahnutia účelu a cieľov sčítania; 
7a. v priebehu krátkodobého sčítania: záverečné vyhodnotenie získaných údajov; návrh vyplývajúcich opatrení a ich implementácia, zhodnotenie dosiahnutia účelu a cieľov sčítania;
8. spätná väzba a na jej základe úprava parametrov sčítania (návrat na bod 3.), resp. zhodnotenie výsledkov celého projektu a  rozhodnutie o ďalšom opakovaní sčitovania (návrat na bod. 2). 

Združenie Jantárová cesta vám poradí a zabezpečí potrebné služby v bodoch 2. až 8. V zásade môžeme tieto služby rozdeliť do troch oblastí:

- príprava sčítania a inštalácia sčítačov;

- prevádzka a údržba systému;

- spracovanie a vyhodnotenie údajov