Eco-MULTI

Sčítač Eco-MULTI je kombináciou sčítačov ZELT a PYRO. Znamená to, že sčítač zaznamenáva zmeny tepelného poľa, vyvolané prechádzajúcou osobou (senzor PYRO, zvyčajne vhodne umiestnený v stĺpiku na boku chodníka) a zmeny elektromagnetického poľa, vyvolané prechádzajúcim bicyklom (senzor ZELT, zabudovaný v zemi). Oba senzory sú zapojené do jednej sčítacej jednotky Eco-Combo, ktorá je zvyčajne umiestnená v stĺpiku spolu so senzorom PYRO, ale môžu byť aj iné riešenia (napríklad senzor PYRO umiestnený v zábradlí alebo v múre a jednotka Eco-Combo z zemnej schránke neďaleko).

 

Základné charakteristiky (v závislosti od konfigurácie sčítača)

Možnosť určenia smeru pohybu 
Sčítač rozlišuje smer pohybu chodcov aj cyklistov, takže v podstate zbiera štyri hodnoty (2 smery chodcov, 2 smery cyklistiv). Je možná aj inštalácia bez rozlišovania smeru  .

Vysoká rozlišovacia schopnosť a presnosť merania
Sčítač rozlišuje samozrejme nielen cyklistov a chodcov, ale aj jednotlivých cyklistov jazdiacich vedľa seba alebo v skupine a chodcov, kráčajúcich tesne za sebou. Sčítač detekuje 95% prechádzajúcich chodcov a cyklistov.

Dlhá doba činnosti bez údržby
Kapacita batérie je jeden až dva  roky (podľa konfigurácie) a kapacita pamäti sú dva roky.

Odolnosť voči vplyvom počasia
Sčítač  a sondy odolné voči prachu a vode (norma IP 68). Sčítač pracuje aj v zimných podmienkach, v daždi, v horúčave a pod.

 

Ďalšie charakteristiky

Dosah do 6 metrov
Snímač dokáže počítať chodcov a cyklistov až do šírky trasy 6  metrov.

Stála alebo prenosná inštalácia
Najčastejšou je trvalá inštalácioa, ale je možná aj dočasná inštalácia nalepením slučiek na povrch trasy a vhodným dočasným umiestnením senzora PYRO alebo “polostála” inštalácia, keď sa do povrchu chodníka trás na viacerých miestach zabudujú slučky a pri nich stĺpiky a sčítač sa k nim v pravidelných intervaloch premiestňuje.

Inštalácia na spevnených aj nespevnených trasách
Sčítač je možné umiestniť na trasách spevnených (asfalt, dlažba) aj nespevnených  (lesné a poľné cesty a chodníky), takže sa môže používať nielen v urbánnom, ale aj v prírodnom prostredí (napríklad pre monitoring turistov a horských cyklistov).

 

Príklady využitia

Plánovanie a riadenie
Sčítanie chodcov a cyklistov a stanovenie ich vzájomného pomeru pre účely územného a dopravného plánovania, pri tvorbe generelov nemotorovej dopravy, pri plánovaní investícií a pod. Môže ísť o sčítavanie vopred, t.j. pred samotným plánovaním alebo môže ísť o zisťovanie stavu na podobných lokalitách a pod. Na základe zistených údajov sa môže upravovať riadenie dopravy v meste, na greenways a pod., dimenzovať nová infraštruktúra trasy a pod.

Overenie návratnosti investície
Zistenie, či trasu využíva naozaj taký počet užívateľov, s akým sa počítalo pri jej budovaní, marketingu a pod. To umožňuje zdôvodnenie ďalších investícií do výstavby trás pre nemotorovú dopravu, chodníkov, greenways, do ich propagácie a pod. 

Obhajoba záujmov nemotorovej dopravy
Sčítanie ukáže, že v danej lokalite sa obíde bez auta oveľa viac ľudí, než ako bolo odhadované. To je dobrý argument pre aktivistov a zástancov nemotorovej  dopravy pri obhajobe jej záujmov  v danej lokalite, pri propagáci nemotorovej dopravy a pod.  

Plánovanie iných investícií, manažment nemotorovej dopravy
Počet užívateľov danej trasy pomôže tretím stranám pri plánovaní ich investícií. Napríklad   majiteľ reštaurácie môže podľa počtu turistov a bikerov v turistickom stredisku presnejšie nasmerovať svoj marketing, správca siete MTB trás vie, kde je vyššia možnosť konfliktov medzi pešími turistami a bikermi a pod. 

 

Príklady inštalácie