Spracovanie a prenos dát

Samotné sčítače, teda senzory a sčítavacie jednotky, síce zbierajú údaje, ale je potrebné tieto údaje z nich  nejako dostať na ďalšie spracovanie, použitie a prezentáciu. Na tieto účely slúžia tri komponenty prenosu a spracovania dát: 

Program Eco-link, ktorý slúži na “ručné” sťahovanie údajov zo sčítača do notebooku priamo na mieste, pomocou bluetooth. Program zároveň slúži na základnú obsluhu a údržbu sčítača (oživenie, reinštalácia a pod.).

GSM prenos umožňuje automatický zber údajov zo sčítačov bez potreby prítomnosti na bode merania. Dáta sa posielajú prostredníctvom mobilnej telefonnej siete. 

Platforma Eco-Visio, de facto internetová stránka, ktorá slúži na zobrazenie, spracovanie, archiváciu a prezentáciu nameraných údajov. 

Zľava: údaje z rôznych senzorov sú zaznamenávané v žltej sčítacej jednotke Eco-combo. Z nej sú prenesené do online platformy Eco-visio (v počítači úplne vpravo) buď automaticky priamo prostredníctvom GSM mobilnej siete alebo ručne nepriamo – zo sčítača do notebooku prostredníctvom bluetooth a programu Eco-link a z notebooku cez internet do online platformy Eco-visio.