Príprava a inštalácia

Pri príprave sčítania poskytujeme nasledovné služby:

- stanovenie bodov sčítania, resp. návrh siete bodov sčítania – z hľadiska dosiahnutia účelu a cieľov sčítania, ako aj z hľadiska technologických možností jednotlivých typov sčítačov;

- návrh vhodného technologického riešenia, t.j. určenie aký sčítač s akými parametrami je vhodný pre jednotlivé sčítacie body, pričom do úvahy sa berie viacero faktorov, napríklad  morfologické a klimatické podmienky, hustota premávky a hustota osídlenia, vegetácia, povrchy trás, riziko vandalizmu a poškodenia sčítača, dostupnosť bodov sčítania, pokrytie GSM signálom, zdroje rušenia, potenciál rozvoja systému a pod.;

- návrh logistiky sčítania – ako často sa budú sťahovať údaje (v prípade ručného sťahovania) a kto to bude mať na starosti, kto bude mat na starosti obsluhu a servis sčítačov, ako sa budú riešiť prípadné problémy, časový plán inštalácie a prevádzky a pod.;

Služby spojené s dodávkou sčítačov: 

- konzultácia technických a metodických parametrov sčítačov;

- predaj alebo prenájom sčítačov, ich doprava na miesto inštalácie;

- inštalácia systému (vrátane potrebných zemných prác), jeho inicializácia a skúšobné merania;

- zaškolenie obsluhy (hardware aj software) a poskytovanie základného priebežného poradenstva;