Sčítanie chodcov a cyklistov

Novinka roku 2019 v segmente ITS a Smartcities! 
ComEth – detektor bicyklov, určený pre začlenenie do inteligentných dopravných systémov ITS a SmartCities aplikácií. 

- senzor inštalovaný do povrchu cyklopruhu, cyklocestičky, vozovky a pod.,
- autá nie sú detekované;
- začlenený medzi ostatné senzory vozidiel v lokalite;
- časový záznam prejazdu bicykel po bicykli (timestamp VbV);
- informácie a ich transfer do riadiaceho systému v reálnom čase;
- rozhranie JSON REST / OPC UA;
- konektivita TCP/IP (eternet, wifi, www) i GSM (ak nie je k dispozícii internet)
- funkcionalita sčítača vrátane transferu údajov do platformy ECO-Visio;
… informujte sa priamo u nás info@scitace.sk a 0905 240 137;
… informujte sa aj na riešenia pre chodcov, infodispleje, sčítače a i. 

——————————————————————————————————————

Viac o sčítačoch sa dozviete na:
www.eco-compteur.com

Združenie Jantárová cesta a nezisková organizácia Partnerstvo distribujú na Slovensku francúzske sčítače Eco-Counters. Automatické sčítače chodcov a cyklistov slúžia na sledovanie využívania pešieho alebo cyklistického chodníka. Umožňujú počítať ľudí, ktorí (pešo alebo na bicykli) využili daný chodník a v závislosti od konfigurácie vedia rozlíšiť chodcov od cyklistov a smer ich pohybu. Tieto údaje sú dôležité pri vyhodnocovaní investícií do turistických a cyklistických chodníkov, pri ich marketingu a údržbe, ako aj pri celkovom manažmente územia (napríklad národný park, centrum mesta a pod.).

Sčítače sú nenápadné až neviditeľné, buď sú napevno inštalované v danom sčítačom bode alebo sú mobilné a na sčitačom bode sa inštalujú dočasne. Ich konštrukcia je odolná voči vplyvom počasia a vandalizmu a nepotrebuje prívod elektrickej energie. 

Sčítače Eco-Counters sa od podobných sčítačov odlišujú najmä troma výhodami:
1. rozlišujú smer pohybu chodcov a cyklistov
2. namerané údajov sa posielajú odberateľovi
 prostredníctvom siete GSM a preto nie je potrebné ručné sťahovanie nameraných údajov
3. súčasťou dodávky je licencia programu Eco-Visio, ktorý umožňuje komplexné spracovanie, archívovanie a prezentáciu údajov.  

Sčítanie chodcov a cyklistov je najčastejšou aplikácou sčítačov Eco-counters.V závislosti na konfigurácii daného sčítača je možné na sčítacom bode:

- sčítanie chodcov, resp. všetky osoby, ktoré daným bodom prešli – chodci, cyklisti a korčuliari bez rozlíšenia spôsobu dopravy;
- sčítanie cyklistov, t.j. sčítač zaznamenáva iba prechádzajúcich cyklistov, zatiaľ čo chodcov a koručuliarov nezaznamenáva;
- sčítanie chodcov a cyklistov s ich rozlišením, t.j. zaznamenáva osobitne chodcov (a korčuliarov) a osobitne cyklistov.

Okrem sčítania chodcov a cyklistov je môžeme dodať sčítače automobilov, lodí/člnov a koní.

Neoddeliteľnou časťou našich služieb je aj komplexné spracovanie a využitie nameraných údajov. Vieme ich vyhodnotiť, interpretovať a na ich základe navrhnúť potrebné opatrenia (napr. v oblasti ochrany prírody, manažmentu pohybu návštevníkov v chráneném území, manažmentu premávky na cyklotrase a pod.).Spolu s dodaním sčítačov zabezpečujeme ďalšie služby – návrh sčítacích miest, inštaláciu, konfiguráciu a oživenie sčítačov, ich údržbu a servis.