Trvalo udržateľný turizmus

Združenie Jantárová cesta patrí k lídrom teórie aj praxe trvalo udržateľného turizmu na Slovensku. Vo svojej činnosti sa snažíme nielen o koncepčnú a odbornú činnosť, ale overujeme si princípy trvalo udržateľného turizmu aj v praxi cestovnej agentúry. Trvalo udržateľný turizmus pritom vnímame nie ako turizmus, ktorý nemá žiadne škodlivé dopady na prírodné a spoločenské prostredie (to nie je v praxi možné), ale taký turizmus, ktorý sa snaží tieto negatívne dopady čo najviac eliminovať a prípadne pozitívne dopady čo najviac posilňovať.

Niektoré z našich aktivít v tejto oblasti:

Podpora trvalo udržateľného turizmu v Banskej Štiavnici (2000-2004)
Komplexný projekt, ktorý nielen vypracoval základné koncepčné princípy pre ďalší rozvoj turizmu v regióne Banskej Štiavnice, teda v lokalite Svetového dedičstva UNESCO, ale aj v praxi realizoval niektoré pilotné kroky a inicoval dlhodobé aktivity. V rámci projektu sme stanovili prinícípy, ktoré je treba pri turizme v regióne dodržať z hľadiska ochrany kultúrneho (mestská pamiatková rezervácia) alebo prírodného dedičstva (rezervácia Sitno-Holík, CHKO Štiavnické vrchy), navrhli sme niektoré úpravy a vylepšenia v teréne (rozvoj rekreačného priestoru Červená studňa, vylepšenie náučného chodníka Po žile Tereza, štúdia rekonštrukcie informačného centra a i.), pripravili sme pre mestských aktérov turizmu tri študijné cesty (Nemecko, Maďarsko a Slovensko), zorganizovali sme dve série vzdelávacích seminárov pre verejnosť a veľa ďalších aktivít. Jedným z výsledkov tohto projektu je aj funkčné Združenie turizmu Banská Štiavnica.

Jantárová cesta (1997-2005)
Dlhodobý program finančnej aj nefinančnej podpory vidieckych iniciatív v turizme. Obciam, podnikateľom a neziskovým organizáciám na strednom Slovensku sme poskytli rady a niekoľko malých “seed funds” grantov pre rozvoj rôznych malých atrakcií a produktov, ktoré kapitalizujú hodnoty vidieckej krajiny a vidieckeho dedičstva.

Podpora turizmu v Kirgizsku (2006-2008)
V rámci tohto projektu sme pre ministerstvu turizmu  načrtli, ako zaviesť prvky trvalo udržateľného turizmu do bežnej praxe a v národnom parku Ala-Archa sme vybudovali vzorovú sieť značených turistických chodníkov at https://paraskasinotfi.com/baccarat/.

Komunikácia a interpretácia v ochrane prírody (2006-2008)
V Národnom parku Nízke Tatry sme navrhli a čiastočne v praxi overili spôsoby komunikácie správy národného parku s jeho návštevníkmi a turistami. Vypracovali sme niekoľko štúdií mäkkého turizmu v niekoľkých lokalitách národného parku, realizovali sme praktické komunikačné aktivity (z ktorých niektoré sa pri správe parku ujali dlhodobo) a niekoľko vzdelávacích kurzov.

Možnosti turistického využitia Karpatských bukových pralesov (2010)
Terénny prieskum a následné vypracovanie návrhu, ako využiť turistický potenciál lokalít bukových pralesov, zaradených na Zoznam svetového dedičstva UNESCO v Poloninách.